KTI: Optimalisasi Arang Kayu untuk Menurunkan Kadar Kafein pada KopiDaftar Isi

Kata pengantar …………………………………………………………………………………………………………………….….i
Lembar Pengesahan……………………………………………………………………………………………………………......ii
Daftar isi ……………………………………………………………………………………………………………………...............2
Bab 1 Pendahuluan
1.1  Latar Belakang ……………………………………………………..………………………………………………..3
1.2  Rumusan Masalah …….……………………………………………………………………………………………3
1.3  Tujuan Penelitian ……………………………………………………………………………………………………4
1.4  Metode Penelitian …………………………………………...........................................................4
1.5  Manfaat Penelitian . ……………………………………………………………………………………………….4
1.6  Sistematika Penulisan .……………………………………………………………………………………………5
Bab II KAJIAN TEORI
2.1  Arang………………………………………………………………………………………………………………………6
2.2  Jenis – Jenis Arang………………………………………………………………………………………………….7
2.3  Sifat Kimia yang terkandung pada Arang  Aktif……………………………………………………….8
Bab III METODOLOGI PENELITIAN
3.1  Alat ………………………………………………............................................................................11
3.2  Bahan …………………………………………………………………………………………………………………….11
3.3  Persiapan…………………………………………………………………………………………………………….…11
3.4  Cara Kerja………………………………………………………………………………………………………………12
3.5  Pengamatan…………………………………………………………………………………………………………..12
3.6  Pengambilan data…………………………………………………………………………………………………..13
Bab IV HASIL dan KESIMPULAN
4.1     Hasil enelitian……………………………………………………………………………………………………….14
4.2     Pembahasan………………………………………………………………………………………………………….14
4.3     Dampak penggunaan arang aktif pada kopi…………………………………………………………..15
Bab V SARAN dan PENUTUP
5.1  Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………………….17
5.2  Saran……………………………………………………………………………………………………………………..17
5.3  Penutup………………………………………………………………………………………………………………….17
Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………………………………………………18


SEBELUMNYA          SELANJUTNYA

No comments:

Post a Comment